மடு மாதா திருவிழாவிற்கு ஆயிரக் கணக்கில் சுவிட்சர்லாந்தில் திரண்ட ஈழத் தமிழர்கள்!

by Dias - August 22, 2017 in Others
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image